He Lixin
Ph.D. in Economics, University of Hitotsubashi, Tokyo, Japan.
Associate Professor of School of Economics, Fudan University.

Research Field: Public Finance; Social Security; Income Redistribution.
Email: lixinhe@fudan.edu.cn
Lu Ming
Ph. D. in Economics , School of Economics Fudan University.
Professor of School of Economics, Fudan University.

Research Field: Labor Economics (income distribution, and migration);Development Economics (urbanization, and regional development);Social Economics (social network, trust and economic development)
Email: lm@fudan.edu.cn
Luo Changyuan
Ph.D. in Economics, China Centre for Economic Studies, Fudan University.
Associate Professor,of Institute ofWorld Economy, School of Economics, Fudan University.

Research Field:The Global Effect of China’s Economic Growth; Political economy on trade policy in developing countries; The labor income share during globalization era; The effects of foreign direct investment on economic growth in developing countries.
Email: chyluo@fudan.edu.cn
Sun Lijian
Ph.D. in Economics, Hitotsubashi University (Tokyo,Japan)Professor of Finance Word Economy Institution (WEI) ,Fudan University.

Research Field: Comparing Financial Systems Micro-foundations of International Macroeconomics Asset Pricing; Approach to Capital Markets Microstructure of Foreign Exchange Markets Strategic International Financial Policy.
Email: sunlijian@fudan.edu.cn
Xia Jijun
Ph.D. in Economics, Guanghua School of Management, Peking University.
Professor of School of Economics at Shanghai University of Finance & Economics.

Research Field: industrial organization, public economics and behavioral economics.
Email: jijunxia@mail.shufe.edu.cn
Xu Xiaoyin
Ph. D. in Economics , School of Economics Fudan University.
Associate Professor of School of Economics Fudan University.

Research Field:Micro& Macroeconomics, Development Economics.
Email: xuxiaoyin@fudan.edu.cn
Zhang Shujian
Postdoctoral Fellow, Public Policy Institute, Georgetown University, Washington, DC,USA.
PH.D in Law School of Fudan University.

Research Field: Public Economics and Policy, Fiscal Constitutionalism, Local Governance, Chinese Provincial Politics

Email: sz311@georgetown.edu
Faculty
  Zhang Jun
  Yin Xingmin
  Chen Zhao
  Shi Lei
  Zhou Weilin
  Shiyi Chen
  Kou Zonglai
  Jiang Jianqiang
  Zhang Yan
  Wang Yongqin
  Zhang Yuan
  Wu Jianfeng
  Li Ting
  Zhang Qi
©2008 www.cces.fudan.edu.cn All rights reserved.
沪ICP备05008526